Ang Libog Stories Ng Dalawang Uhaw Sa Kantutan

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

 

Araw-araw na ipagtatrabaho, ibat-ibang tao at pangyayari ang nakikita ni Patrolman Alejandro. Habang abala siya sa pagtatrapiko ay may bumagsak na bato sa loob ng outpost na kinatatayuan niya. Nag-iinit ang ulong napatingin siya sa mga tumatawid papunta sa kabilang kalsada at tamang- tamang nakalingon sa kanya ang tatlong dalagitang nagtatawanan. Napalis ang galit niya nang maisip na isa sa mga yon ang nagpukol ng bato, bilang katuwaan ng grupo.

Tiningnan niya uli ang bato, saka lang niya napansing may kapirasong papel na naka-scotch taped sa pinakagitna niyon. Ikinilos niya ang traffic light saka niya pinulot ang bato sa kanyang paanan. Nang alisin niya ang scotch tape at buksan ang papel, nakasulat doon ang pangalan ng isang babae pati ang numero ng telepono. Napangiti siya sa sarili sa pagdaraos sa kanya ng kapilyahan ng tatlong dalagita. Sino kaya sa mga iyon? Pero, walang kabuluhan kung sino man sa tatlo dahil ni hindi niya matandaan ang mukha ng isa man sa mga iyon. Nilukot niya ang papel, mag-aaway lang sila ng misis niyang selosa kapag nalaman iyon.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

Ilang araw ang dumaan, nakalimutan na niya ang nangyaring iyon nang muli na namang may pumukol ng bato sa loob ng kanyang outpost. Lumingon siya sa pinanggalingan, ang mga iyon na naman pero dadalawa na lang ang dalagitang nakita niya. Pinagmasdan niyang mabuti ang dalawa. Isa sa mga iyon ang maganda at ewan kung bakit naibulong niya sa sarili na sana, ang magandang dalagita ang pangalang nakasulat sa bato. Pinulot niya uli ang bato, iyon din ang pangalang nakasulat. Nag-iisip siya bago nilukot ang papel.
Pulis siya at mali sa isang tulad niya na pagpapatulan ang mga ganoong sitwasyon, dudumi o lalo pang dudumi ang tingin ng mamamayan sa mga tulad niyang nasa ganoong tungkulin. Sabi niya sa sarili, dalagita lang ang mga iyon, mga batang isip kaya hindi pa pinag-iisipang mabuti ang isang bagay bago gawin. Nang lingunin niya
uli ang dalawa, pmagmamasdan pa siya ng mga iyo. Ipinilig niya ang ulo at ibinalik ang atensyon sa trabaho.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

Hindi pa pala ang pangalawa ang huli. Makaraan ang isang linggo, mas malaki-laking bato ang lumagpak sa paanan niya. Nilingon niya kaagad ang pinanggalingan pero wala ang isa man sa tatlong dalagita, halos mga lalaki ang nakita niya sa gawing pinanggalingan ng bato. Naisip niya, maaaring iniutos lang sa iba ang pagpukol ng bato sa pagkakataong iyon. Kinuha niya ang bato, tinuklap ang nakadikit na papel at nabigla siya sa nakasulat doon. Bakla ka ba? Bakla ka yata, e. Sayang, pogi ka pa naman at macho, bakla ka pala
Naramdaman niyang nag-iinit ang magkabilang tainga niya sa matinding inis at pagkainsulto. Isang araw na hindi siya duty, idinayal niya ang numero ng teleponong nakabisa na ng kanyang isip. Sa parteng iyon siya magaling, magtanda ng katakut-takot na numero ng telepono. Hinanap niya si pinay MILF Rosie, ang pangalan ng babaing nakasulat. Sa boses ng sumagot at tunog ng paligid, natantiya niyang boarding house ang tinawagan niya. Bumungisngis ang babae nang magpakilala siya.

“Halika at sabay nating basahin ang mainit na libog stories bg dalawang matagal ng uhaw sa kantutan. Ibang sarap ang kanilang naranasan ng matikman ito ulit.”

“Hi, Cop. Sa wakas, pinansin mo rin ako. Duty ka ba ngayon?” Sandaling nag-isip ang babae nang sabihin niyang hindi. “Hmm, di puwede tayong magkita ngayon. Darating ako sa harap ng Gotesco, around three o’clock.”
Hindi na siya hinintay sumagot ni Rosie, ibinaba agad nito ang telepono pagkasabing magkikita sila. Di niya napigil ang pagiisip kung sino sa tatlong dalagita ang nagkakras sa kanya. “
“Yun kaya ang isa sa mga dalagita na nakita niya. Malakas ang dating ng dalagita ‘yun sa akin. Ngayon makikilala ko rin siya.” Nas aisip niya.
Menos-kinse para alas tres, nasa harap na siya ng Gotesco. Limang minuto pasado alas tres, biglang litaw sa harapan niya ang dalagitang nagmula sa kanyang likuran. Natigilan siya pagkakita sa babae, iyon nga ang mas maganda sa dalawang dalagitang pinagmasdan niya noon. Walang kaduda-duda. Pinagmasdan niyang mabuti ang dalagita at tinitigan rin siya nito. Walang pangiming kinawit siya sa bisig ni Rosie at nagyaya sa breakwater sa Luneta na natitiyak niyang malimit nitong puntahan kasama ang barkada o maaaring ang nobyo pa.
Kahit kakaba-kaba ang dibdib na baka may makakita sa kanila, pinalis ni Patrolman Alejandro ang nararamdaman, dinaig iyon ng sobrang ganda ni Rosie. Pinameryenda niya si Rosie bago sila dumeretso sa breakwater. Nang nakaupo na sila sa harap niyon, saka niya itinanong ang matagal nang itinatanong ng kanyang isip.

Comments

Scroll To Top